หลักสูตร
สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับแพทย์
สำหรับพยาบาลและบุคลากร
 ทางการแพทย์
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน


      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับโรคเอดส์สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิ Pfizer จัดทำระบบการเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเอดส์ ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ ในการที่จะนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีแหล่ง เรียนรู้ให้กับ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้เรื่อง เอดส์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการลดการ แพร่ระบาด การติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งระบบสามารถรองรับผู้เรียน (User) ไม่จำกัดจำนวน
หลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป
 
หลักสูตรสำหรับแพทย์
 
หลักสูตรสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ป.เอก) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ป.ตรี)
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
กรมควบคุมโรค

download adobe acrobat

download flash get

เกมส์พักสมอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลงานวิจัย

 

 
E-book
Song
E-card เอดส์ไทย
ชุมชนเอดส์ออนไลน์
 

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550

สงวนลิขสิทธ์ โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์: 02-590-3208 โทรสาร: 02-590-3219